Menu

Reklamácie

                                                                            REKLAMAČNÝ PORIADOK

                                                                                                             spoločnosti S O F T E L spol. s r.o.

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci SOFTEL spol. s r.o. so sídlom Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, IČO: 00 692 468, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6/L (ďalej len „predávajúci“), vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje zodpovednosť a postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií kupujúcich a spotrebiteľov (ďalej len „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovarov v predajniach a prevádzkach predávajúceho a prostredníctvom elektronického obchodu.

 2. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je tento reklamačný poriadok umiestnený na viditeľnom mieste v každej prevádzke predávajúceho dostupnom pre kupujúceho.

 

II. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru kúpeného v prevádzkach predávajúceho, ako aj vád tovaru kúpeného v zmysle kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

2. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Tovarom sa rozumejú všetky výrobky a produkty ponúkané predávajúcim na predaj v jeho maloobchodných predajniach a prevádzkach alebo prostredníctvom internetového obchodu.

4. Pri predaji tovaru prechádza vlastnícke právo kúpenej veci na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci odovzdaním tovaru kupujúceho a zaplatením kúpnej ceny za tovar.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia kupujúcim.

6. Pri elektronickom obchode má kupujúci právo neprevziať doručený tovar od prepravcu alebo doručovateľa, pokiaľ je doručený tovar iného typu, alebo v prípadoch: a) doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru), alebo b) doručenia tovaru v poškodenom obale, alebo c) pri doručení tovaru bez príslušných dokladov vzťahujúcich sa k tovaru. Pokiaľ dôjde k doručeniu tovaru kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

III. Zodpovednosť za vady

1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnym predpisom stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe, či dobe spotreby.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak kupujúci spôsobil vadu tovaru sám, ak kupujúci o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a za vady tovaru, ktroé boli dôvodom na zníženie ceny tovaru (t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu).

4. Za vadu tovaru nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Reklamácia nebude predávajúcim uznaná aj vtedy, ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov, alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktorý je uvedený v záručnom liste, alebo ak došlo k vade tovaru v dôsledku vyššej moci alebo pôsobením vonkajších faktorov.

IV. Záručné doby

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare alebo jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môže byť záručná doba určená dlhšie ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčasti veci. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom zároveň určí podmienky a rozsah tejto záruky.

3. Ak je vydaný záručný list, predávajúci ho riadne vyplní a potvrdí. Záručný list musí obsahovať: obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky uvedené náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. 

4. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci preukázateľne objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do dvoch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

5. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

6. Ak sa vybavuje reklamácia opravou tovaru, nie je doba od uplatnenia reklamácie kupujúcim až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy je povinný reklamovaný tovar prevziať, započítaná do záručnej doby.

V. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

1. Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený, a to v jeho ktorejkoľvek predajni alebo prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Určenou osobu je osoba oprávnená výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.

2. Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe tovaru. V opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Ak je tovar aj po zistení vady naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

3. Zjavné vady zistiteľné pri preberaní tovaru, ako sú množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotený tovar, poškodený obal a pod., ako aj nesprávne účtovaný tovar, je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru.

4. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o nákupe tovaru, záručný list (ak bol k predanej veci vydaný), originálny obal tovaru predloží kupujúci len ak je to možné.

VI. Postup pri uplatnení reklamácie

1. Reklamáciu vady tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho písomnou reklamáciou alebo ústne, na základe čoho bude predávajúcim vystavený reklamačný protokol. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť, o akú vadu sa jedná, opísať ju a ako sa prejavuje, zároveň uvedie, aké nároky si z titulu reklamácie uplatňuje.

2.  Predávajúci vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady a dátum vystavenia reklamačného listu. Kupujúci svojim podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru predávajúcemu 

3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4. Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené ďalej v čl. VII. toho reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu reklamačný list, event. potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť ju v týchto lehotách:

a)       ihneď,

b)       v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie

c)       v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, do 30 dní od uplatnenia reklamácie,

d)       výnimočne, z objektívnych a opodstatnených dôvodov môže byť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie prekročená a reklamácia vybavená aj neskôr, avšak za podmienky, že bude vybavená v prospech kupujúceho 

6. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

7. Ak je na vybavenie reklamácie potrebné odborné posúdenie vady, zaslanie skúšobni alebo znalcovi na posúdenie, náklady s tým spojené znáša predávajúci len vtedy, keď sa odborným posúdením preukáže jeho zodpovednosť, inak tieto náklady znáša kupujúci.

8. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

Čl. VII. Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vad

1. Pri odstrániteľných vadách má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, v prípade, že tovar nebol ešte použitý môže požadovať aj výmenu vadného tovaru za tovar bez vady, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti. Právo kupujúceho požadovať výmenu tovaru je podmienené tým, že výmena je možná a že predávajúcemu nevzniknú tým neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2. Vady sa považujú za neodstraniteľné, ak tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a u potravinárskych tovarov vtedy, ak je preukázateľne narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru. Vada je neodstraniteľná aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j, ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne, ako aj ak ide o väčší počet vád, t.j. ak sa na tovare v dobe uplatnenia nároku vyskytli aspoň tri odstraniteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád. O neodstraniteľnú vadu ide aj vtedy, ak reklamácia kupujúceho nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.  Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád, alebo nárok na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru, alebo nárok na zľavu z ceny, ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol používať. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku používania tovaru kupujúcim a možnosti jeho ďalšieho užívania.

4. Kupujúci má nárok na úhradu nevyhnutných riadne preukázaných a zdokladovaných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, za predpokladu, že reklamácia bola uznaná predávajúcim za opodstatnenú. Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci u predávajúceho riadne, včas a dôvodne uplatniť, najneskôr do 15 dní odo dňa vybavenia reklamácie predávajúcim, inak toto právo zanikne.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2014, čím sa ruší a nahrádza reklamačný poriadok zo dňa 12.05.2011.  

2. V ostatnom platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

 

V Žiline dňa 01.09.2015

                                                                                                            S O F T E L   spol. s r.o.

                                                                                                         Ing. Vladimí Vidra, konateľ

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Vrátiť sa k nákupu Prejsť k objednávke