Menu

Osobné údaje

Tieto pravidlá a zásady ochrany súkromia a cookies stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu nákupu prostredníctvom služby HappyWok e-shop spoločnosti Softel spol. s r.o.

V týchto zásadách Vám vysvetľujeme pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov a informujeme Vás ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov. Tieto zásady sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našej internetovej stránke www.happywok.sk.  

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Špecifikácia podmienok spracúvania osobných údajov spoločnosťou S O F T E L spol. s r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

 

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom Happy Wok e-shopu je:

S O F T E L spol. s r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina , IČO:00692468 (ďalej len Softel), email: softel@softel.sk , tel.: 00 421 41 763 1861

 

Účel  a rozsah spracovania osobných údajov:

Fakturačné údaje/registračné údaje fyzickej osoby sú :  meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb. Osobnými údajmi právnickej osoby sú: názov, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

 

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na Webovej stránke.

Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav,  doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu.  Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Zdieľanie Vašich osobných údajov:

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

 

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

-    Poskytovatelia IT služieb

-    Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

-    Poskytovatelia účtovníckych a právnych služieb

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Obrazové záznamy:

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne Happy Wok. Kamenná predajňa je monitorovaná kamerovým systémom a tieto kamerové záznamy spracúva spoločnosť Softel. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 7 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

 

  1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií  a súhlas registráciou vo Happy wok  e-shope, môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Softel, na našom webe www.happywok.sk/kontakt, elektronicky na emailovú adresu softel@softel.sk.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

2.   Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje.

 

3.  Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Kedykoľvek nás môžete požiadať  na základe žiadosti na opravu alebo na doplnenie vašich osobných údajov.

 

4.  Kedykoľvek náš môžete na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

5. Kedykoľvek nás môžete požiadať na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

 

6. Kedykoľvek môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Softel spol. s r.o. , alebo telefonicky na  : 00 421 41 7631861, alebo na emailovú adresu osobneudaje@softel.sk.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

 Cookies

1. Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá rozoznáva daný súbor cookies. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa. Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa počas relácie prehľadávača. Relácia prehľadávača začne, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú na dočasnej báze. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú. Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia Vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si Vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa. Takisto môžu pomôcť zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte on-line zodpovedali lepšie Vám a Vašim záujmom. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na www.youronlinechoices.eu.

2. Súbory Cookies používané na Webovej stránke HappyWok e-shop

Zoznam všetkých súborov cookies, ktoré sa používajú na Webovej stránke, sú začlenené do nižšie uvedených kategórií, ktoré boli určené Medzinárodnou obchodnou komorou Veľkej Británie a poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ktoré súbory cookies používame, prečo ich používame a funkčnosť, ktorú môžete stratiť, ak ich zakážete na svojom zariadení.

Chceme Vás uistiť, že na našej Webovej stránke neustále pracujeme na zlepšeniach týkajúcich sa ochrany súkromia a súborov cookies. Používaním Webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť tieto typy súborov cookies.

3. Kategórie cookies:

  • Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú využívanie služieb, ktoré ste výslovne žiadali.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po Webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napr. prístup k zabezpečeným oblastiam Webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, napr. nákupný košík alebo e-faktúra. Na tieto typy súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa súhlas nevyžaduje.

  • Výkonové súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach.
Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o tom, ako Zákazník využíva Webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevuje Zákazník najčastejšie, a či Zákazníci dostávajú z Webovej stránky chybové správy. Tieto súbory cookies nezhromažďujú údaje, ktoré identifikujú Zákazníka. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromaždia, sú súhrnné, a preto aj anonymné. Používajú sa len na vylepšenie fungovania Webovej stránky.

  • Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho užívateľského komfortu.

Tieto súbory cookies umožnia Webovej stránke si zapamätať Vaše voľby (napr. užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a poskytujú rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa takisto môžu použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti písma, type písma a iných častí Webovej stránky, ktoré si môžete prispôsobiť. Takisto sa môžu využívať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako napr. pozeranie videa alebo komentovanie na blogu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.

  • Cielené alebo reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o Vašich návykoch prehľadávania, aby Vám sprístupnili reklamy podľa Vašich záujmov.

Takisto sa používajú na obmedzenie počtu prípadov, kedy reklamu vidíte, ako aj na zistenie efektívnosti danej reklamnej kampane. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete s našim súhlasom. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie zdieľajú s inými subjektmi, ako sú napr. inzerenti. Cielené alebo reklamné súbory cookies budú dosť často prepojené na stránku funkčnosti, ktorú poskytuje daný subjekt.

4. Behaviorálna reklama a on-line ochrana súkromia
Sprievodcu behaviorálnej reklamy a on-line ochrany súkromia vypracovalo odvetvie internetovej reklamy a môžete si ho pozrieť na stránke www.youronlinechoices.eu. Sprievodca obsahuje vysvetlenia samoregulačnej organizácie Interactive Advertising Bureau, ktoré Vám pomôžu získať väčšiu kontrolu nad zobrazovaním reklám na Vašom zariadení.

5. Používanie nastavení prehľadávača na spravovanie súborov cookies
Záložka Pomocník (Help) v lište ponuky väčšiny prehľadávačov Vás oboznámi, ako zabrániť Vášmu prehľadávaču, aby prijímal nové súbory cookies, ako dostávať oznámenia, keď prijmete nový súbor cookie a ako deaktivovať všetky súbory cookies. Takisto si môžete deaktivovať alebo vymazať podobné údaje, ktoré prehľadávač používa pre doplnkové moduly, ako napr. súbory cookies flash tým, že zmeníte nastavenie daného doplnkového modulu alebo navštívite webovú stránku daného výrobcu.

Pretože súbory cookies Vám umožňujú využívať niektoré základné funkcie Webovej stránky, odporúčame Vám, aby ste ich nechali aktívne. Napr. ak zablokujete alebo inak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť pridať položky do Vášho nákupného košíka, pokračovať v zaplatení alebo využívať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú Vaše prihlásenie. Ak necháte súbory cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, ak používate zdieľaný počítač.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Vrátiť sa k nákupu Prejsť k objednávke