Menu

Obchodné podmienky

SOFTEL spol. s r.o. (ďalej len SOFTEL)

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len VOP)


Nové nariadenie Európskej únie známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) nadobudlo platnosť 25. mája 2018. Cieľom GDPR je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Medzi osobné údaje radíme napríklad meno, pohlavie, vek, dátum narodenia, osobný stav, ale aj IP adresu, fotografický záznam, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Bezpečnosť vašich dát je pre nás dôležitá, a preto sme aktualizovali zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR aj my. Kompletné znenie týchto zmien nájdete TU.

 1. Nákupný zoznam a objednanie dodania

Po úspešnej Registrácii sa môže Zákazník prihlásiť na svoj Účet na Webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Po prihlásení Zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie Služby, a to najmä vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru uvedeného v príslušnom Nákupnom zozname. Spoločnosť SOFTEL zašle Zákazníkovi potvrdenie Nákupného zoznamu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Zákazník zadal pri Registrácii.

Zákazník môže vytvoriť Nákupný zoznam kedykoľvek počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Spoločnosť SOFTEL nedodáva objednávky v dňoch 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra, 25. decembra a 26. decembra. Po predchádzajúcom oznámení zverejnenom na Webovej stránke si spoločnosť SOFTEL vyhradzuje právo určiť ďalšie dni, kedy dodanie Tovaru nebude vykonávané, okrem dní uvedených v predchádzajúcej vete.

Ak Zákazník chce, aby mu bol Tovar dodaný nasledovný deň, potvrdenie Nákupného zoznamu musí byť najneskôr do 23:00 predchádzajúceho dňa. To isté platí v prípade zmeny alebo zrušenia dodania.

Zákazník je oprávnený Nákupný zoznam zrušiť po prihlásení sa na Účet na Webovej stránke alebo prostredníctvom Zákazníckej linky. Ak zákazník zruší Nákupný zoznam po 23:00, môže tak urobiť len cez Zákaznícku linku.

 1. Podmienky dodania

Dodanie Tovaru v rámci Služby sa vykonáva medzi 8:00 a 22:00, 7 dní v týždni s výnimkou, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Spoločnosť SOFEL dodáva Tovar najskôr 2 dni po potvrdení nákupného zoznamu Zákazníkom. Spoločnosť SOFTEL sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od nej spravodlivo požadovať, aby vykonala dodanie Tovaru v dohodnutý deň a v dohodnutom čase. Spoločnosť SOFTEL nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách).

2.1. Dodanie náhradných položiek

Spoločnosť SOFTEL nezaručuje dostupnosť Tovaru prezentovaného na Webovej stránke. Ak Tovar, dodanie ktorého si Zákazník objednal, nie je dostupný, spoločnosť SOFTEL je oprávnená ponúknuť Zákazníkovi náhradný Tovar, ktorého vlastnosti a cena sú obdobné alebo rovnaké ako cena Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal, a ktorý nebol dostupný (ďalej len „Náhradný tovar“). Pri dodaní Tovaru bude Náhradný tovar odlíšený od Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal. Zákazník má právo odmietnuť prevzatie celého Náhradného tovaru, ako aj jeho časti. Cena Tovaru, ktorý nebol Zákazníkom prevzatý, nebude započítaná do celkovej platby za Tovar, a to ani v prípade, keď Zákazník vopred zadal údaje o platobnej karte s cieľom vykonať platbu v režime on-line.

V prípade predaja Tovaru v rámci propagácie Tovaru alebo jeho zľavneného predaja, ktorého množstvo je obmedzené, jeho dodanie závisí od poradia, v akom boli jednotlivé Nákupné zoznamy Zákazníkov doručené spoločnosti SOFTEL. Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje právo nevykonať dodanie Tovaru, ak bude Tovar z propagačnej akcie vypredaný.


Tovar bude doručený k dverám bytového domu alebo rodinného domu Zákazníka, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania. Zákazník môže prostredníctvom Služby požiadať o dodanie Tovaru na určité poschodie, pričom spoločnosť SOFTEL, resp. Pracovník rozvozu zákazníkom (ďalej len „Doručovateľ“) vyvinie rozumne očakávané úsilie na dodanie na určené miesto zákazníkom, pričom musia byť súčasne splnené všetky nasledujúce predpoklady:

 • Doručovateľ má povolenie na vstup do budovy,
 • vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka,
 • Doručovateľ nevyhodnotí požiadavku Zákazníka za neprimeranú alebo za takú, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť zdravie, život, Tovar alebo iný majetok.

V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania Zákazník nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, Pracovník rozvozu zákazníkom mu zanechá odkaz na mieste určenom na doručovanie pošty (poštová schránka Zákazníka). Ak bola neprítomnosť Zákazníka len dočasná a Pracovník rozvozu sa ešte nachádza v blízkosti miesta dodania, Zákazník môže kontaktovať Zákaznícku linku a požiadať, aby Pracovník rozvozu Tovar Zákazníkovi dodal v dohodnutom náhradnom termíne. Ak bude opakované doručenie možné v daný deň, bude po obojstrannej dohode vykonané dodanie v novom čase. Ak sa Pracovník rozvozu nenachádza v blízkosti miesta dodania a dodanie v daný deň nie je možné, bude Nákupný zoznam zrušený. Neúspešné dodanie Tovaru z dôvodov na strane Zákazníka udeľuje právo spoločnosti SOFTEL na zaplatenie príslušnej Ceny dodania.

Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania Zákazníkovi, ktorý si 3x (trikrát) v jednom kalendárnom mesiaci objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom (dohodnutom) mieste a v určenom čase dodania Tovaru, alebo ak si Zákazník 3x (trikrát) v jednom kalendárnom mesiaci z doručeného Tovaru nevybral/a nijaký Tovar, a preto kúpna zmluva nemohla byť uzavretá.

Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje právo dodatočnej kontroly údajov Zákazníka, Nákupných zoznamov Zákazníka a objednaní dodania Tovaru, napr. telefonicky. Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že Tovar bol objednaný v rozpore s týmito VOP.

Cena služby uvedená na viacerých Nákupných zoznamoch s rovnakým časom, dátumom a adresou dodania bude účtovaná za každý Nákupný zoznam.

Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, spoločnosť SOFTEL odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe, najmä ak ide o dodanie Tovaru, napr. alkoholické nápoje, cigarety a pod. Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu staršiu ako 18 rokov. Spoločnosť SOFTEL nesmie odovzdať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, ani osobám pod vplyvom alkoholu.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienky a dôsledky odstúpenia

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať spoločnosť SOFTEL o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na tlačive: 

                                                                                             Odstúpenie od zmluvy

 

Predávajúcemu: S O F T E L spol. s r.o. so sídlom Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, e mail: softel@softel, prevádzka HAPPY WOK, IČO: 00692468, DIČ: 2020450333, IČ DPH: SK202045333
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 6/L

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko:       ..............................................................................................

Bydlisko:                         ...............................................................................................

Kontakt (tel., e-mail):  ...............................................................................................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na tovar:.........................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania tovaru: ....................................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .........................................................................................

 

Kúpnu cenu za vrátený tovar žiadam poukázať na môj účet:

Banka: .............................................. IBAN: ..............................................................

 

V ........................................................ dňa ..................................................................

 

Podpis kupujúceho: ...............................................................................................

 

 

Tlačivo môž zaslať e-mailom na adresu softel@softel.sk, alebo na korešpondenčnú adresu: SOFTEL spol. s r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od zmluvy a odoslaní tovaru na hore uvedenú adresu, bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne spoločnosti SOFEL nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu Zákazník. Ak bola Zákazníkovi v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nula eur, a vrátením tovaru Zákazník už nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu na bankový účet Zákazníka, cez ktorý bola realizovaná platba za tovar a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo spoločnosti SOFTEL doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Zákazník dostane Cenu vráteného Tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy. Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v Doklade o kúpe. Spoločnosť SOFTEL je povinná prevziať Tovar späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za Tovar.

 1. Základná lehota

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

 1. Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 2. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Reklamačný poriadok

Reklamácie chýb tovaru sa riadia reklamačným poriadkom SOFTEL pre internetový obchod (tu).

Nakladanie s osobnými údajmi

 

Tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu nákupu prostredníctvom služby HappyWok e-shop spoločnosti Softel spol. s r.o.

 

I. Ochrana osobných údajov

 1. Spracovávanie osobných údajov v službe HappyWok e-shop: na základe vašej Registrácie na webovej stránke Služby a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), je spoločnosť Softel spol s.r.o., ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu.

               Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov - poučenie:

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracovávane v informačnom systéme Softel spol. s r.o.Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Softel ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme Softel spol. s r.o., a to v sídle spoločnosti Softel alebo prostredníctvom Linky pomoci.

 • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Softel ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, potvrdenie či sú, alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Softel prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Softel.
 • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.


Spoločnosť Softel vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracováva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. 

Spoločnosť Softel týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte použije len na vyššie uvedené účely. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Softel na Službe, ktorými sú napríklad reklamné agentúry, IT spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: 

EKA-Z s.r.o. Spracovateľská spoločnosť Hlinská 2576/1, 01001 Žilina, IČO: 36438073. 

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155.

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, ICO: 35834498

Internet MALL Slovakia, s.r.o., IČO: 35 950 226, so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Heureka Group a.s. Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

 

II. Cookies

Čo je to súbor cookie? Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá rozoznáva daný súbor cookies. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa. Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookieszostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa počas relácie prehľadávača. Relácia prehľadávača začne, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú na dočasnej báze. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú. Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia Vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si Vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa. Takisto môžu pomôcť zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte on-line zodpovedali lepšie Vám a Vašim záujmom. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na www.youronlinechoices.eu.

Súbory Cookies používané na Webovej stránke HappyWok e-shop: zoznam všetkých súborov cookies, ktoré sa používajú na Webovej stránke, sú začlenené do nižšie uvedených kategórií, ktoré boli určené Medzinárodnou obchodnou komorou Veľkej Británie a poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ktoré súbory cookies používame, prečo ich používame a funkčnosť, ktorú môžete stratiť, ak ich zakážete na svojom zariadení. 

Chceme Vás uistiť, že na našej Webovej stránke neustále pracujeme na zlepšeniach týkajúcich sa ochrany súkromia a súborov cookies. Používaním Webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť tieto typy súborov cookies. 

Kategórie cookies:
 

Nevyhnutne potrebné súbory cookies 
Tieto súbory cookies umožňujú využívanie služieb, ktoré ste výslovne žiadali.
 

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po Webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napr. prístup k zabezpečeným oblastiam Webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, napr. nákupný košík alebo e-faktúra. Na tieto typy súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa súhlas nevyžaduje.
 

Výkonové súbory cookies 
Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach.
 
Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o tom, ako Zákazník využíva Webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevuje Zákazník najčastejšie, a či Zákazníci dostávajú z Webovej stránky chybové správy. Tieto súbory cookies nezhromažďujú údaje, ktoré identifikujú Zákazníka. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromaždia, sú súhrnné, a preto aj anonymné. Používajú sa len na vylepšenie fungovania Webovej stránky.
 

Funkčné súbory cookies 
Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho užívateľského komfortu.
 

Tieto súbory cookies umožnia Webovej stránke si zapamätať Vaše voľby (napr. užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a poskytujú rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa takisto môžu použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti písma, type písma a iných častí Webovej stránky, ktoré si môžete prispôsobiť. Takisto sa môžu využívať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako napr. pozeranie videa alebo komentovanie na blogu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.
 

Cielené alebo reklamné súbory cookies 
Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o Vašich návykoch prehľadávania, aby Vám sprístupnili reklamy podľa Vašich záujmov.
 

Takisto sa používajú na obmedzenie počtu prípadov, kedy reklamu vidíte, ako aj na zistenie efektívnosti danej reklamnej kampane. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete s našim súhlasom. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie zdieľajú s inými subjektmi, ako sú napr. inzerenti. Cielené alebo reklamné súbory cookies budú dosť často prepojené na stránku funkčnosti, ktorú poskytuje daný subjekt.

Behaviorálna reklama a on-line ochrana súkromia 
Sprievodcu behaviorálnej reklamy a on-line ochrany súkromia vypracovalo odvetvie internetovej reklamy a môžete si ho pozrieť na stránke 
www.youronlinechoices.eu. Sprievodca obsahuje vysvetlenia samoregulačnej organizácie Interactive Advertising Bureau, ktoré Vám pomôžu získať väčšiu kontrolu nad zobrazovaním reklám na Vašom zariadení.

Používanie nastavení prehľadávača na spravovanie súborov cookies 
Záložka Pomocník (Help) v lište ponuky väčšiny prehľadávačov Vás oboznámi, ako zabrániť Vášmu prehľadávaču, aby prijímal nové súbory cookies, ako dostávať oznámenia, keď prijmete nový súbor cookie a ako deaktivovať všetky súbory cookies. Takisto si môžete deaktivovať alebo vymazať podobné údaje, ktoré prehľadávač používa pre doplnkové moduly, ako napr. súbory cookies flash tým, že zmeníte nastavenie daného doplnkového modulu alebo navštívite webovú stránku daného výrobcu.
 

Pretože súbory cookies Vám umožňujú využívať niektoré základné funkcie Webovej stránky, odporúčame Vám, aby ste ich nechali aktívne. Napr. ak zablokujete alebo inak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť pridať položky do Vášho nákupného košíka, pokračovať v zaplatení alebo využívať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú Vaše prihlásenie. Ak necháte súbory cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, ak používate zdieľaný počítač.

 Alternatívne riešnie sporov (ARS)

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na happywok@happywok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce zo Služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

Spoločnosť SOFTEL si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Zmeny nesmú porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. Spoločnosť SOFTEL oznámi zmeny Všeobecných obchodných podmienok aj zaslaním oznámenia Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou Všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený zrušiť svoj Účet na Webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými VOP.

V Žiline dňa 20. mája 2018

 

 

SOFTEL spol. s r.o.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Vrátiť sa k nákupu Prejsť k objednávke